Lake Palace Hotel, Udaipur

Haji Ali, Mumbai

Cochin

Elephenta Caves, near Mumbai

Chandni Chowk, Delhi

Raj Villas, Jaipur